Цією Угодою користувача (далі – Угода) Адміністрація Інтернет Сервісу LoanCompas UA пропонує будь-якій дієздатній особі, яка діє виключно в своїх інтересах, надалі іменованому Користувачеві, використовувати послуги, що надаються Інтернет-Сервісом LoanCompas UA, який розташований в мережі Інтернет за адресою – https://LoanCompas.com.ua/.

Відповідно до цієї Угоди Адміністрація Сервісу пропонує Користувачеві послуги з використання можливостей і функціоналу Інтернет-Сервісу LoanCompas UA, розміщеного на сайті, на умовах, обумовлених у цій Угоді, а також інших документах, що регулюють такі відносини між Адміністрацією Інтернет-Сервісу та Користувачем.

Ця Угода визнається офертою. Відповідно до українського законодавства, безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти Угоди вважається здійснення Користувачем вчинення будь-яких дій, щодо Інтернет Сервісу або з моменту початку використання його Користувачем в тій мірі, в якій це допустимо функціональними можливостями проєкту.

Ця Угода, що укладається шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсна в електронному вигляді. Використання Інтернет Сервісу Користувачем означає, що він приймає і зобов’язується дотримуватися всіх наведених нижче умов Угоди.

Ця Угода регулює порядок надання Адміністрацією інформаційних та інших послуг, за допомогою технічних можливостей сайту, через захищені сторінки в області надання інформації про позики у третіх осіб.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

Ця Угода регулює відносини, які виникають між Адміністрацією Інтернет Сервісу та Користувачами, в процесі використання Користувачами функціональних можливостей Інтернет Сервісу.

Ця Угода розроблена Адміністрацією LoanCompas UA і містить в собі базові норми і правила, на підставі яких функціонує Інтернет Сервіс.

Інтернет Сервіс є інтернет майданчиком, в рамках якого Адміністрація надає Користувачам інформаційні послуги у сфері можливості оформлення у третіх осіб позик і кредитів.

Чинна редакція цієї Угоди розміщується за адресою – https://LoanCompas.com.ua/agreement.

Адміністрація Інтернет Сервісу залишає за собою право вносити зміни в текст цієї Угоди, повідомляючи про це Користувачів шляхом публікації нової редакції Угоди в мережі Інтернет за адресою https://LoanCompas.com.ua/agreement.

Користувач зобов’язаний регулярно відстежувати зміни, що вносяться до Угоди. Якщо Користувач не згоден з новою редакцією Угоди, то Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Інтернет Сервісу. У разі якщо після вступу в дію нової редакції Угоди Користувач продовжує використовувати Інтернет Сервіс, то Користувач тим самим підтверджує свою повну згоду з новою редакцією Угоди.

Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з Угодою до моменту початку використання функціоналу Інтернет Сервісу. Використання LoanCompas UA означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди відповідно до норм чинного законодавства.

2. АКЦЕПТ УГОДИ

2.1 Для повноцінного використання функціональних можливостей Інтернет Сервісу, Користувач повинен здійснити акцепт цієї Угоди.

2.2 Під Акцептом цієї Угоди розуміється повне прийняття і згода Користувача з умовами цієї Угоди, а також іншими документами, що регулюють функціонування І LoanCompas UA і розміщені на його сторінках.

2.3 З юридичної точки зору акцептом цієї угоди є юридичні дії Користувача, спрямовані на використання функціональних можливостей Інтернет Сервісу.

2.4 Користувачеві забороняється використовувати функціональні можливості Інтернет Сервісу без повної і беззастережної згоди з умовами цієї Угоди.

2.5 Всі електронні документи, повідомлення та волевиявлення, оформлені або здійснені дистанційно, за допомогою І LoanCompas UA і в рамках цієї Угоди, визнаються вчиненими в простій письмовій формі належним чином.

2.6 Термін акцепту не обмежений або встановлюється персонально.

2.7 Акцепт цієї Угоди не може бути відкликаним Користувачем.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДМІНІСТРАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ

3.1 Адміністрація діє від імені Інтернет Сервісу та власника, в рамках цієї Угоди та інших документів, які регулюють функціонування LoanCompas UA.

3.2 Адміністрація здійснює контроль за функціонуванням Інтернет Сервісу, за його працездатністю, а також за діями Користувачів у процесі використання ними функціональних можливостей порталу.

3.3 Адміністрація Інтернет Сервісу залишає за собою право обмеження доступу до Інтернет Сервісу Користувачам, які порушують умови і вимоги цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють порядок використання.

3.4 Адміністрація має право:

3.4.1. у будь-який час змінювати оформлення сайту, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти, будь-які серверні додатки, які використовуються або зберігаються в Інтернет Сервісі, у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

3.4.2. за необхідності відправляти Користувачам електронною поштою та іншими доступними способами повідомлення, що стосуються використання Інтернет Сервісу;

3.4.3. надавати Користувачеві безоплатні послуги, порядок надання яких описуються в цій Угоді, а також інших документах, що регулюють взаємовідносини між Адміністрацією та Користувачами;

3.4.4. запитувати в будь-який час і в будь-якій формі у Користувача згоду на обробку персональних даних в Інтернет-Сервісі і на те, що персональні дані, розміщені в Інтернет-Сервісі, можуть вважатися загальнодоступними;

3.4.5. імпортувати та зберігати персональні дані, до яких було надано доступ Користувачем; 3.4.6. встановлювати додаткові обмеження на використання Інтернет Сервісу, а також змінювати такі обмеження в будь-який час;

3.4.7. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Користувачами LoanCompas UA .

3.5 Адміністрація Інтернет Сервісу зобов’язується:

3.5.1. надавати інформацію та персональні дані, залишені Користувачами, третім особам та іншим Користувачам з урахуванням положень цієї Угоди та норм чинного законодавства.

3.5.2. зобов’язується організувати і забезпечити належне надання послуг Користувачеві, в рамках умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють взаємовідносини між Користувачем і Адміністрацією.

3.5.3. надавати усні та письмові консультації Користувачам з додаткових питань, що можуть виникнути в процесі виконання цієї Угоди, а також інших документів, що регулюють взаємовідносини між Користувачем та Адміністрацією Інтернет Сервісу.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРИСТУВАЧА

4.1 Користувачеві надається можливість ознайомлення з пропозиціями позик третіх осіб на сторінках LoanCompas UA.

4.2 Користувач має право:

4.2.1. користуватися функціональними можливостями Інтернет Сервісу, які передбачені для такого статусу Користувача;

4.2.2. вимагати від Адміністрації Іта інших Користувачів дотримання умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють функціонування Інтернет Сервісу;

4.2.3. направляти Адміністрації Інтернет Сервісу запити щодо функціонування Інтернет Сервісу. 4.3. Користувач зобов’язується:

4.3.1. дотримуватися всіх умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють функціонування Інтернет Сервісу;

4.3.2. не використовувати послуги, що надаються Адміністрацією Інтернет Сервісу, в протиправних цілях або з метою, які можуть будь-яким чином завдати шкоди Інтернет Сервісу та/або третім особам.

4.3.3. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відома в результаті взаємовідносин з Інтернет Сервісом;

4.3.4. не здійснювати заборонених Угодою дій в Інтернет Сервісі;

4.3.5. не рідше ніж раз на 2 (два) місяці ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди та інших правил, що регламентують порядок надання послуг Адміністрацією та порядку використання Інтернет Сервісу;

4.4 При використанні LoanCompas UA Користувачеві забороняється:

4.4.1. використовувати Інтернет Сервіс будь-яким способом, що може завадити нормальному функціонуванню Інтернет Сервісу та його елементів;

4.4.2. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

4.4.3. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Інтернет Сервісу, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Інтернет Сервісом або його закритих розділів, а також здійснювати будь-які інші аналогічні дії;

4.4.4. збирати та/або зберігати персональні дані Користувачів для комерційних цілей.

4.4.5. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації та/або взаємодії з LoanCompas UA;

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 Адміністрація гарантує збір, обробку та зберігання персональних даних Користувачів у суворій відповідності до вимог законодавства “Про персональні дані”.

5.2 Порядок обробки персональних даних Користувачів регламентується Додатком №1 – “Положення про конфіденційність персональних даних”, цієї Угоди, яке є його невід’ємною частиною.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Сервіс є засобом для передачі інформації Користувачами.

6.2 Адміністрація не несе відповідальність за угодами, які укладаються та/або будуть укладатися між Користувачем і третіми особами, на підставі розміщеної в Інтернет Сервісі інформації. Відносини між Користувачем і третіми особами регулюються окремими угодами, що укладаються між Користувачем і третіми особами.

6.3 Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Інтернет Сервісу образливу, таку, що не відповідає дійсності або незаконну інформацію.

6.4 Адміністрація не відповідає за достовірність інформації, розміщеної третіми особами на сторінках Інтернет Сервісу.

6.5 Адміністрація не гарантує, що програмне забезпечення, сервери і комп’ютерні мережі, які використовуються Інтернет Сервісом вільні від помилок і шкідливих програм. Адміністрація не несе відповідальності в разі, якщо використання Інтернет Сервісу спричинило втрату даних або псування обладнання.

6.6 Адміністрація не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі Інтернет Сервісу і викликані ними втрату інформації. Адміністрація Інтернет Сервісу не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп’ютеру Користувача, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов’язану з використанням Інтернет Сервісу.

6.7 Адміністрація Інтернет Сервісу не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов’язків за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті взаємодії з розміщеною в Інтернет Сервісі рекламою або інформацією.

6.8 Адміністрація Інтернет Сервісу не несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві, включно з втратою даних, видаленням Контенту або припиненням функціонування Інтернет Сервісу.

6.9 За жодних обставин Адміністрація Інтернет Сервісу не несе відповідальності перед Користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, включно з упущеною вигодою або втраченими даними, шкоду життю та здоров’ю, честі, гідності або діловій репутації, яка стала результатом використання Інтернет Сервісу, вмісту Інтернет Сервісу або інших матеріалів, до яких Користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою Інтернет Сервісу, навіть якщо Інтернет Сервіс попереджав або вказував на можливість такої шкоди.

6.10. За порушення умов цієї Угоди доступ Користувача до Інтернет Сервісу, окремих розділів Інтернет Сервісу може бути обмежений, призупинений або припинений на невизначений термін.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

7.2 Всі суперечки, що виникли в рамках виконання цієї угоди та інших документів Інтернет Сервісу, вирішуються шляхом переговорів.

7.3 При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд судів будь-якої юрисдикції за місцем знаходження власника Інтернет Сервісу.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Адміністрація звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після публікації цієї Угоди в результаті дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.

8.2 До обставин непереборної сили сторони відносять винятково такі події, що роблять виконання відповідною стороною зобов’язань за договором неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, воєнні дії, цивільні заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню умов Угоди. Всі інші перешкоди незалежно від їхньої природи або характеристик непереборною силою не вважаються, за винятком тих перешкод, які спеціально будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Угода укладена між Користувачем та Адміністрацією LoanCompas UA щодо порядку використання Інтернет Сервісу, має обов’язковий характер і діє з моменту акцепту Користувачами на невизначений термін.

9.2. Угода регулюється українським законодавством. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства.

9.3. Адреса електронної пошти Адміністрації Інтернет Сервісу для розгляду звернень Користувачів: loancompas@gmail.com